Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Més inversions en sostenibilitat
a les pimes industrials catalanes

BARCELONA - 17/02/2016


L'Observatori de la Pimec ha presentat l'informe "Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives 2016", al que es constata un important augment de les dotacions de capital per fomentar la sostenibilitat dins de les estratègies de les pimes catalanes. Concretament, més del 30% de les petites i mitjanes empreses enquestades per l'Observatori Pimec i que havien fet inversions el 2015 afirmen que la finalitat d'aquestes era millorar la sostenibilitat.Aquest mateix informe assenyala que les previsions per aquest any 2016 poden afavorir aquesta tendència, ja que la gran majoria de les empreses enquestades creuen que les inversions augmentaran encara més aquest exercici. Més del 42% dels dirigents de pimes participants en l'estudi afirmen que incrementaran les inversions, mentre que un percentatge similar pensen mantenir el nivell inversor. Tan sols un 15% dels casos preveuen reduir les seves dotacions en aquest concepte.

Tendència favorable

Aquesta tendència favorable en les inversions en sostenibilitat s'han vist afavorides per la millora de la conjuntura econòmica, segons s'indica a l'informe. Segons els responsables de l'estudi, el 2015 ha estat un any més favorable "després de diversos anys de caiguda de l’activitat i l’ocupació". Aquest document de l'Observatori Pimec qualifica l'exercici passat com un "un any d’inflexió, amb una tendència positiva que es tradueix en un increment de la producció i de la inversió, de creació d’ocupació i de reducció d’atur".
Dins d'aquest context, l'estudi afirma que tres quartes parts de les pimes, un 75%, han realitzat inversions en 2015, i tan sols un 25% no ha invertit. Un dels aspectes que més ha afavorit aquesta millora de la disponibilitat inversora de les pimes catalanes és l'increment de les exportacions. L'informe constata que un 55% dels enquestats han augmentat el seu balanç de vendes a l'exterior, i un 30% afirma haver-les mantingut. Tan sols un 15% indica una disminució d'activitat al mercat exterior.


Innovació i ocupació

Destaca en l'informe de Pimec que gran part de les inversions que es van fer el 2015 estaven destinades a potenciar la innovació. Concretament, un 60% de les empreses participants en l'enquesta afirmen haver destinat capital a fomentar aquest concepte. D'altra banda, les principals destinacions de les inversions són maquinària i informàtica, ja que un 85% i un 78% de les pimes enquestades afirmen haver adquirit béns d'aquest tipus.
L'ocupació ha estat un altre dels capítols més beneficiats per la millora global de l'economia, amb increments de plantilla en el 41% dels casos. Tan sols en el 14% de les empreses enquestades l'ocupació s'ha reduït mentre que s'ha mantingut en el 45% de les pimes. Les expectatives en aquest apartat són bones, ja que el 73% de les empreses participants en l'informe de l'Observatori Pimec preveuen que l'activitat global de les seves companyies s'incrementarà. Tan sols el 6% creu que la seva activitat serà menor. Així, el 60% de les pimes preveu mantenir les seves plantilles, mentre que poc més del 5% les reduiran. Prop del 35% contractaran més personal.